АРАБАДЖИЕВ 82 ЕООД
cart9 0 Cart
3 Account
4 Info

Условия за ползване на сайта www.beehouse.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между BEEHOUSE.BG, наричан по-долу ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ на електронния магазин.
2. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет BEEHOUSE.BG, чрез който ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНННИЯ МАГАЗИН стоки, включително следното:
Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация.
Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата му BEEHOUSE.BG, достъпна в Интернет.
Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съгласно поддържаните от него начини за разплащане.
Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка.
Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в Интернет.
3. Електронният магазин:
Доставя стоките и гарантира правата на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Стреми се да поддържа на сайта точна и вярна информация. Въпреки това е възможно в някои случаи да възникват обективни несъответствия или пропуски. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН не гарантира за достоверността и пълнотата на информацията.
Доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от ПОТРЕБИТЕЛЯ стоки, не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.
Не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него.
Не носи отговорност за последиците, както и за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайта.
4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
За да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.
Името и паролата за отдалечен достъп се определя тот ПОЛЗВАТЕЛЯ, чрез регистрация по електронен път в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в BEEHOUSE.BG стоки, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да попълни електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет сайта, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да предостави верни и актуални данни. В случай, че Потребител предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока, BEEHOUSE.BG има право да прекрати договора като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до профила му.
ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН потвърждава извършената от ПОЛЗВАТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес, на който се изпраща и информацияза активиране на регистрацията. Получателятпотвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. След потвърждаванетосе създава акаунт на ПОЛЗВАТЕЛЯ и между него и ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН възникват договорни отношения.
При извършване на регистрацията ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОЛЗВАТЕЛЯТ своевременно актуализира данните, посочени врегистрацията си, в случай на промяна.
В случай че за регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил всъответната социална или друга мрежа. В този случай ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на ПОЛЗВАТЕЛЯ в съответната социална или друга мрежа.
Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между ПОЛЗВАТЕЛЯ и ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН,е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ нов Основен контактен електронен адрес.
Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от ПОЛЗВАТЕЛЯ, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
5. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
6. По силата на сключения с ПОЛЗВАТЕЛИТЕ договор за покупко-продажба на стоки, ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН се задължава да достави и да прехвърли собствеността на ПОЛЗВАТЕЛЯ на определените от него чрез интерфейса стоки.
7. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ заплащат на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени от него и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
8. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН доставя заявените от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ стоки в сроковете и при условията, определени на Интернет страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и съгласно настоящите Общи условия.
9. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да плати разходите за доставка, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на BEEHOUSE.BG
10. Потребителят се задължава:
Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост.
Да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина.
Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид.
Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица.
Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
11. ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ от Закона за електронната търговия.
12. Предполага се, че електронните изявления, извършени от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОЛЗВАТЕЛЯ при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.


ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 
1. Наименование на Доставчика: АРАБАДЖИЕВ 82 ЕООД
2. Седалище и адрес на управление : гр.Карнобат, ул. Огнян Танев №4
3. Адрес за упражняване на дейността :  гр.Карнобат, ул. Огнян Танев №4
4. Данни за кореспонденция: arabadjiev.g@abv.bg
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 203306068
6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни 
7. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.kzp.bg

Информация за онлайн решаване на потребителски спорове съгласно чл. 14, ал. 1 от ОРС (регламент за Онлайн Решаване на Спорове):

Съгласно разпоредбите на чл. 14, ал. 1 от ОРС Европейската комисия предоставя една от платформите си на потребителите за разрешаване на онлайн спорове. Платформата (http://ec.europa.eu/consumers/odr) дава възможност за постигане на извънсъдебни споразумения по спорове, свързани с онлайн покупки и договори за услуги.

Количка

Количката е празна

3

Търсене

You can try some popular tags here:

Account

No account?
Create one here
4